دسته بندی محصولات

این شربت حاوی مونو ساکاریدهای گلوکز ، فروکتوز و دی ساکارید مالتوز می باشد که در مجموع تقریبا نیمی از ماده خشک این شربت را تشکیل می دهند.

فروکتوز f20