026-43212000

En

زرفروکتوز

صنعت کاغذسازی

صنعت کاغذسازی

نشاسته خام

صنعت کاغذسازی

یکی از کاربردهای نشاسته ذرت در صنعت کاغذسازی می باشد؛ نشاسته به عنوان تقویت کننده ساختار کاغذ استحکام لازم را به کاغذ می دهد و همچنین با پر کردن خلل و فرج سطح کاغذ قابلیت پرینت پذیری را به کاغذ می دهد.

در کشور ما در صنعت کاغذسازی قسمت عمده نشاسته مصرفی در مرحله آهارزنی سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.

دراین حالت نشاسته ذرت یا در محل کارخانه اصلاحاتی برروی آن انجام می گیرد و یا اینکه نشاسته اصلاح شده به طور مستقیم خریداری می گردد. در رابطه با روش اول دوغاب نشاسته یا توسط تیمار آنزیمی و یا با استفاده از یک سری اکسنده ها تغییراتی برروی آن انجام می گیرد که آن را مناسب برای فرآیند آهارزنی می نماید و در حالت دوم نشاسته اکسید شده، بصورت آماده از تولیدکننده خریداری می گردد.

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز