026-43212000

En

نشاسته های اصلاح شده

نشاسته اصلاح شده

با توجه به اینکه نشاسته خام دارای محدودیت هایی نظیر مقاومت پایین در برابر نیروهای برشی، pH پایین، انجماد و رفع انجماد، دماهای بالا و … می باشد، نمی تواند از آن در برخی از صنایع استفاده نمود؛ به همین منظور برای رفع این محدودیت ها، اصلاحاتی بر ساختار نشاسته صورت می‌گیرد که تحت عنوان نشاسته های اصلاح شده معرفي مي گردند.

در نتیجه نشاسته های اصلاح شده به دلیل فقدان محدودیت های ذکر شده که در نشاسته خام وجود دارد، دارای کاربردهای وسیع تری در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی می باشد.

نشاسته های اصلاح شده خوراکی
نشاسته های اصلاح شده صنعتی