۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

صنعتی اکسید

حدود 150 سال است که در صنعت کاغذسازی از نشاسته اکسید در سایز پرس (آهار زنی سطحی) جهت بهبود خواص مکانیکی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. نشاسته اکسید به عنوان متصل کننده اجزاء کاغذ مانند فیبرها، رنگدانه ها و فیلرها عمل می کند. استفاده از نشاسته اکسید سبب بهبود مقاومت و قابلیت پرینت پذیری کاغذ می شود. از مواد اکسنده مختلفی برای تولید نشاسته اکسید استفاده می شود که طی فرآیند اکسیداسیون با وارد کردن گروه های عاملی کربونیلی و کربوکسیلی و همچنین شکسته شدن زنجیره پلیمری نشاسته، خواص نشاسته تغییر می کند. به دلیل تغییراتی که در ساختار نشاسته اکسید ایجاد می شود، استفاده از آن برای مصارف مختلف مانند نساجی، حفاری، کاغذسازی و جایی که نشاسته اکسید می تواند به عنوان آهار زنی سطحی یا تشکیل فیلم عمل کند، مناسب خواهد شد. یکی از ویژگی های بارز نشاسته اکسید، ویسکوزیته پایین تر ژل حاصل از آن در مقایسه با نشاسته خام می باشد. این ویژگی بویژه در صنعت کاغذ سازی بسیار اهمیت دارد زیرا در صورت استفاده از نشاسته خام در آهار زنی سطحی، به دلیل خمیری بودن ژل نشاسته، قابلیت نفوذ به داخل ساختار کاغذ و در نتیجه ایجاد استحکام را نخواهد داشت. ولی در صورت استفاده از نشاسته اکسید، به دلیل پایین تر بودن ویسکوزیته حاصله، ژل نشاسته می تواند وارد ساختار کاغذ شود و در نتیجه در افزایش استحکام کاغذ، نقش ایفا کند.

از جمله کاربردهای نشاسته اکسید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– صنعت کاغذسازی

– صنعت نساجی

– پودینگ ها

– غذاهای منجمد

– بسته بندی های زیست تخریب پذیر

ویژگی های نشاسته اکسید زرفروکتوز
پارامتر واحد اندازه گیری حداقل حداکثر
رطوبت درصد 14
انیدرید سولفورو ppm 80
خاکستر سولفاته درصد وزنی ماده خشک 3/0
خاکستر نامحلول در اسید درصد وزنی ماده خشک 05/0
چربی درصد وزنی ماده خشک 5/0
پروتئین درصد وزنی ماده خشک 7/0
pH 5/4 5/7