026-43212000

En

زرفروکتوز
دسته بندی محصولات

پری ژلاتینه دارویی

نشاسته پری ژلاتینه که توسط تیمار حرارتیِ دیسپرسیون نشاسته در آب و سپس خشک کردن ژل حاصله بدست می آید، به صورت گسترده به عنوان بایندر (اتصال دهنده) در قرص ها و کسپول ها مورد استفاده قرار می گیرد. ژل نشاسته در این حالت، نقش یک اتصال دهنده را دارد تا ذرات پودری را در خود نگه دارد.

این امر همچنین سبب توزیع یکنواخت و رهایش کنترل شده اجزاء فعال دارویی می شود. وقتی که این مخلوط تحت فشار بهینه فشرده می شود، قرص های پایدار بوجود می آید. نشاسته پری ژلاتینه به میزان غلظت 3 تا 20 % وزنی گرانول یا قرص استفاده می شود. غلظت متداول بین 5 تا 10 % وزنی می باشد.

عملکرد نشاسته پری ژلاتینه دارویی در صنعت داروسازی
  • بهبود دانسیته پودر
  • بهبود خواص جریانی میکس پودر
  • بهبود فشردگی
  • رهایش بهینه دارو