026-43212000

En

زرفروکتوز

خوراک دام، طیور و آبزیان

خوراک دام، طیور و آبزیان

شربت ذرت حاوی فروکتوز شربت ذرت حاوی فروکتوز مایعی شفاف، شیرین، بدون هیچ طعم مزاحم و خواص کاربردي بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها می باشد.

به دلیل مزیتهایی که این شربت در مقایسه با سایر شیرین کننده ها دارد، مورد توجه بسیاری از صنایع و مصرف کنندگان قرار گرفته است. شربت ذرت حاوی فروکتوز دارای اثرات شیرین کنندگی، افزایش دهنده ی فشار اسمزی و نگهدارنده ی رطوبت است و همچنین نقش بسیار مهمی در ماندگاری محصولات غذایی دارد. بنابراین به شربت ذرت حاوی فروکتوز میتوان به عنوان یک شیرین کننده طبیعی با اثر نگهدارندگی بالا نگاه کرد.

شربت های ذرت حاوی مقادیر مختلفی از مونو ساکاریدهای فروکتوز و گلوکز می باشند که براساس میزان فروکتوز معرفی می شوند.

دو نوع رایج و مرسوم از شربت های فروکتوز شامل شربت فروکتوز 42% و 55% می باشد که تحت عنوان HFCS42 وHFCS 55 معرفی می شوند.

هرکدام از این ترکیبات بر اساس میزان فروکتوز خواص متفاوتی از خود نشان می دهند. برای رسیدن به برخی خواص تکنولوژیکی، مقادیری از مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز با یکدیگر مخلوط می شوند تا قابلیت کاربرد بهتر و بیشتر داشته باشند که از جمله این مخلوط ها می توان به شربت های ذرت حاوی درصدهای مختلف فروکتوز اشاره کرد.

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز