026-43212000

En

کاربرد نشاسته در صنایع نانوایی و قنادی

کاربرد نشاسته در صنایع نانوایی و قنادی

پس از سلولز، نشاسته یکی از فراوانترین کربوهیدرات ها در طبیعت است. این ماده یک پلی ساکارید ذخیره ای در گیاهان آلی می باشد که نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا می کند. نشاسته پلیمری می باشد که از واحدهای گلوکز تشکیل شده است. مولکول های گلوکز در ساختار نشاسته، با استفاده از پیوندهای گلیکوزیدی […]