نشاسته-پریژلاتینه

گرانول های نشاسته در دمای اتاق در آب نامحلول می باشند که این امر به دلیل نفوذ ناپذیری گرانول های نشاسته به آب در دمای اتاق می باشد که در این حالت بین آب و نشاسته واکنشی رخ نخواهد داد و در نتیجه نشاسته نمی تواند باعث افزایش ویسکوزیته شود. اما هنگامی که نشاسته را در حضور آب حرارت می دهند (دماهای بالای °C 60) گرانول های نشاسته می توانند آب جذب کنند و ژلاتینه شوند. نامحلول بودن نشاسته در دمای اتاق باعث می شود که استفاده از آن در فرآیندها و فرمولاسیون هایی که تیمار حرارتی در آن رخ نمی دهد، محدود شود. در نتیجه برای چنین فرآیندهایی از نشاسته پری ژلاتینه استفاده می شود که قابلیت جذب آب و در نتیجه تشکیل ژل در دمای اتاق را دارد.

از جمله کابردهای نشاسته پری ژلاتینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- غذای کودک

- سوپ ها

- محصولات نانوایی

- پایدار کننده

- اکسپینت در صنایع داروسازی

- به عنوان بایندر در گرانولاسیون مرطوب

ویژگی های نشاسته ذرت پری ژلاتینه زرفروکتوز
پارامترواحد اندازه گیریحداقلحداکثر
رطوبتدرصد-14
انیدرید سولفوروppm-80
خاکستر سولفاتهدرصد وزنی ماده خشک-3/0
خاکستر نامحلول در اسیددرصد وزنی ماده خشک-05/0
چربیدرصد وزنی ماده خشک-5/0
پروتئیندرصد وزنی ماده خشک-7/0
pH-5/45/7