۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

تماس با ما

دفتر مرکزی:

استان البرز، اتوبان کرج-قزوین، هشتگرد قدیم، پالایشگاه غلات زر

۰۲۱-۸۸۰۵۵۴۵۸

۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

واحد فروش

456
آقای هادی حدادی مدیریت فروش
43212000 – 026 داخلی 3311
55555555
خانم کلانی فروش در حوزه نوشیدنی
43212000 – 026 داخلی 3312
55555555
خانم سعیدی فروش در حوزه مربا،عسل و لبنیات
43212000 – 026 داخلی 3314
55555555
خانم خانلو فروش در حوزه کانفکشنری و بیکری
43212000 – 026 داخلی 3313
456
آقای کریم پور فروش در حوزه اصناف و سایر حوزه ها
43212000 – 026 داخلی 3316
456
آقای آقازاده فروش در حوزه اصناف و سایر حوزه ها
43212000 – 026 داخلی 3324
55555555
خانم تشکری فروش در حوزه اصناف و سایر حوزه ها
43212000 – 026 داخلی 3321
456
آقای صادقی فروش نشاسته
43212000 – 026 داخلی 3308
456
آقای جلالی فروش نشاسته
43212000 – 026 داخلی 3319
55555555
خانم ردائی فروش مالتودکسترین
43212000 – 026 داخلی 3325

واحد صادرات

456
آقای عبا مدیر صادرات
43212000 – 026 داخلی 3302
55555555
خانم امیری کارشناس مسئول صادرات
43212000 – 026 داخلی 3304
55555555
خانم خامنه کارشناس صادرات
43212000 – 026 داخلی 3306
55555555
خانم پرورش کارشناس صادرات
43212000 – 026 داخلی 3305

واحد بازرگانی

789
بازرگانی خارجی
43212000 – 026 داخلی 3170 تا 3178
789
بازرگانی داخلی
43212000 – 026 داخلی 3152 تا 3160

واحد ارتباط با مشتری

22222
واحد ارتباط با مشتری
43212000 – 026 داخلی 3121

سامانه پیامکی

30004040

واحد روابط عمومی

789
واحد روابط عمومی
43212000 – 026 داخلی های 3272 – 3273 – 3275

واحد منابع انسانی

789
واحد منابع انسانی
02643212000 داخلی 3132 – 3133 – 3134 – 3135

واحد اداری

789
واحد اداری
02643212000 داخلی 3142 تا 3147