026-43212000

En

زرفروکتوز

صنعت داروسازی

صنعت داروسازی

دکستروز

صنعت داروسازی

دکستروز به دو فرم کریستال و مایع تولید می گردد؛ استفاده از دکستروز پودری در تولید مکمل های ورزش-تغذیه ای، قرص ها، کپسول ها و سایر داروها و مکمل های پودری کاربرد دارد. دکستروز مایع در صنایع داروسازی همچون سرم سازی، تولید شربت های دارویی و انواع مکمل های مایع کاربرد دارد.

شبکه های اجتماعی زرفروکتوز