026-43212000

بازدید مدیر عامل و اعضای محترم سندیکای کاغذ و مقوا ایران به همراه اعضای محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق کشور

مدت زمان مطالعه 1 دقیقه

بازدید مدیر عامل و اعضای محترم سندیکای کاغذ و مقوا ایران به همراه اعضای محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق کشور از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر

بازدید مدیر عامل و اعضای محترم سندیکای کاغذ و مقوا ایران به همراه اعضای محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق کشور از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر

اشتراک گذاری: