فرم سنجش رضایت مشتری

فرم سنجش رضایت مشتری:

با وارد کردن شماره فاکتوری که در آن محصول مورد نظر خود را خریداری کرده اید ما را در پیگیری هرچه بهتر یاری برسانید.

با وارد کردن شماره فاکتوری که در آن محصول مورد نظر خود را خریداری کرده اید ما را در پیگیری هرچه بهتر یاری برسانید

  • نام و نام خانوادگی *
  • شماره ملی *
  • نام سازمان/ شرکت*
  • حوزه فعالیت*
  • شماره تماس
  • ایمیل