کود سازگار با محیط زیست امروزه انواع نظام های کودی در سیستم های کشاورزی دنیا مرسوم است. برخی از نظام های کودی، مقادیر بیشتری کود شیمیایی استفاده می شود و در برخی از نظام های سازگار با محیط زیست، به جای استفاده از کود شیمیایی، از کودهای آلی استفاده می شود.

کود-طبیعی-مایع-آمینو-اسید
کود آلی مایع با منشاء گیاهی
کود آلی که به کود ارگانیک نیز معروف هست، دارای منشأ طبیعی و بدون کوچک‌ترین افزودنی مصنوعی به وجود می‌آید. درواقع این دسته از کودها پایه کربنی داشته و بازمانده‌ای مواد زنده و یا درگذشته زنده بودند، هستند. بقایای گیاهان، فضولات حیوانات و یا ترکیبی از هر دو آن‌ها ازجمله کودهای ارگانیک محسوب می‌شوند.
براساس نیازهای جامعه به تولید محصولات کشاورزی سلامت محور با محور صیانت از محیط زیست، گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام اقدام به تولید محصولی تحت عنوان کود آلی مایع زرنام نموده است. کود آلی مایع زرنام بر پایه مشتقات گیاهی سازگار با محیط زیست میباشد. کود آلی مایع زرنام دارای pH در محده 5/4-5/3 میباشد، این کود به دلیل وجود اسید آمینه های مختلف به فرم آزاد، عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم و درصد بالای ماده آلی و کربن آلی سبب اصلاح ساختمان خاک، رشد سریع و بهبود شرایط گیاهان در مراحل مختلف و نیز افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی می شود.

مزایای کود آلی زرنام:
  - حضور اسید آمینه های مختلف
حياتيترين ترکيبات سلولهاي زنده گياهي پروتئين ها هستند که از واحدهاي سازنده اسیدهای آمینه ساخته ميشوند. در تحقیقات انجام شده سالهای اخیر به این نتیجه رسیدند که آمینو اسیدها می توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد، مفید و مهمی در فعالیتهای حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشند. که از جمله این تاثیرات می توان به تاثیر گذاری در بهبود ساختمان خاک و به طور کلی فلور جانوری خاک، افزایش میزان عملکرد کل، وزن میوه، مواد جامد محلول، ویتامین c و میزان قند کل میوه، افزایش تحمل به تنش های محیطی و افزایش غلظت کلروفیل اشاره کرد. 
- مقادیر قابل توجه نیتروژن  (Nitrogen)
نیتروژن مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان به شمار میرود که اغلب خاک های دنیا با کمبود آن مواجه هستند. این عنصر از مهمترین عناصر غذایی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی و باغی می باشد. کودهای آلی با تولید هوموس عوارض نا‌مطلوب کودهای شیمیایی را کاهش داده و کارآیی مصرف کودهای شیمیایی را افزایش می‌دهند. افزایش فراهمی عناصر غذایی با مصرف توأم کودهای آلی مانند کود آلی مایع زرنام و نیتروژن و جذب بیشتر آنها توسط گیاه از عوامل افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در تیمارهای نظام مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه می‌باشد.
- فسفر قابل استفاده به فرم (P2O5)
فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه و یکی از اجزای تشکیل دهنده مواد متعددی است که در واکنش های بیوشیمیایی فتوسنتز و تنفس دخیل هستند. فسفر در تلقيح گل ها، رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد. 
ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کارایی استفاده از فسفر مانند کاربرد منابع آلی فسفر از جمله کودهای حیوانی، بقایای گیاهی، لجن فاضلاب و کودهای طبیعی مانند کود آلی مایع زرنام به همراه کودهای شیمیایی و یا به صورت مجزا در مدیریت حاصلخیزی خاک مناسب تر از کودهای شیمیایی است.

- پتاسیم  محلول در آب (K2O)
پتاسیم برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گیاه لازم بوده و جهت رفع آثار سوء عدم تعادل بعضی از عناصر غذایی گیاه در خاک مورد نیاز میباشد، علاوه بر موارد ذکر شده پتاسیم در تنظیم فعالیت جذب آب موثر می¬باشد.  
به نظر میرسد سیستم های کشاورزی ارگانیک در افزایش پایدار قابلیت استفاده عناصری مانند پتاسیم مؤثرتر از سیستم های کشاورزی معمول باشند. به هرحال استفاده از انواع مختلف کودهای آلی مانند کود آلی مایع زرنام، کمپوست و غیره در کشاورزی ارگانیک میتواند سبب توازن در عرضه و خروج پتاسیم از سیستم خاک، به خصوص در خاک هایی که دارای مقدار پتاسیم قابل استفاده کمی هستند گردد.
- مقادیر قابل توجه مواد آلي (Organic Matter)
مواد آلي به علت اثرات سازنده اي كه بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيکی خاك دارند بعنوان يكي از اركان مهم حاصلخيزي خاك ها شناخته میشوند. به طور خلاصه نقش مواد آلی در تامین سلامت و کیفیت خاک شامل منبع کربن و انرژی برای میکروارگانیسم های خاک، بهبود پایداری خاکدانه، بهبود وضعیت تخلخل و ظرفیت نگهداری آب و هوا، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، جلوگیری از فشردگی و تراکم خاک با کاهش وزن مخصوص ظاهری و غیره میباشد. 
به طور کلي استفاده از کودهاي آلـي مانند کود آلی مایع زرنام بـه عنـوان يـک سيسـتم مديريتي صحيح و پايـدار عـلاوه بـر جلـوگيري از مصـرف بي رويه کودهاي شيميايي، باعث بهبود وضعيت ويژگي هـاي خاک نيز ميشوند.


نوع محصولکاربرد در طی دوره رشدمحلول پاشیهمراه با آب آبیاری
محصولات باغیحداقل دو مرتبه4-5 لیتر در هزار لیتر آب8-10 لیتر در هکتار
محصولات زراعیحداقل دو مرتبه2-3 لیتر در هزار لیتر آب5-6 لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ایحداقل دو مرتبه1-2 لیتر در هزار لیتر آب2-4 لیتر در هکتار
گیاهان آپارتمانی2-3 مرتبه1-2 سی سی در 1 لیتر آب2-4 سی سی در 1 لیتر آب
 نوبت اولمرحله رویشی 

 

نوبت دومپس از تشکیل دانه یا میوه 

 

تجزیه ضمانت شده مقدار (وزنی/وزنی) مشخصات ظاهری محصول
اسید آمینه کل (براساس ماده خشک) 40 شرکت تولید کننده شرکت صنعتی فرهیختگان زرنام
اسید آمینه آزاد (براساس ماده خشک) 12 حالت محصول مایع
نیتروژن کل(براساس ماده خشک) 6 تهیه شده از منشاء گیاهی
فسفر قابل استفاده (P2O5) (براساس ماده خشک) 5 عملکرد اصلی تغذیه گیاهان
پتاسیم محلول در آب (K2O) (براساس ماده خشک) 4 مقدار و محتوی هر بسته 1 ، 5 و 20 لیتر
کربن آلی (OC) (براساس ماده خشک) 22 واحد اندازه گیری لیتر
ماده آلی (OM) (براساس ماده خشک) 60 وضعیت تولید محصول تولید و بسته بندی داخلی
pH 5/4 5/3 جنس بسته بندی بطری و گالن (پلی اتیلن)
ماده خشک (درصد) 50 - 45