۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

کود طبیعی مایع (آمینو اسید)

کود سازگار با محیط زیست امروزه انواع نظام های کودی در سیستم های کشاورزی دنیا مرسوم است. برخی از نظام های کودی، مقادیر بیشتری کود شیمیایی استفاده می شود و در برخی از نظام های سازگار با محیط زیست، به جای استفاده از کود شیمیایی، از کودهای آلی استفاده می شود.