۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

HIGH DE

مالتودکسترین مخلوطی از ساکاریدهای فاقد طعم شیرین است که دکستروز اکی والان آن کمتر از 20 و شامل مخلوطی از ترکیبات با وزن مولکولی بین الیگو ساکارید و پلی ساکارید می باشند.