۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

گلوکز 600 گرم

شربت گلوکز یکی دیگر از محصولات حاصل از هیدرولیز نشاسته می باشد. بر اساس درجه هیدرولیز (معادل دکستروز(DE)) شربت های گلوکز با خواص مختلفی تولید می شود. هیدرولیز نشاسته برای تولید شربت گلوکز به روش آنزیمی انجام می شود.