۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

F42

شربت ذرت حاوی فروکتوز مایعی شفاف، شیرین، بدون هیچ طعم مزاحم و خواص کاربردي بیشتری نسبت به سایر شیرین کننده ها می باشد.