۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

DE60

این شربت در مقایسه با شربت 42 DE شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد. شربت DE 60 هنگامی که در شیرینی سازی به کار می رود باعث تولید محصول نرمتر و با قابلیت جویدن کمتر می شود.