۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

شربت گلوکز DE 38

کاربردهای اختصاصی شربت گلوکز 38 DE شامل موارد زیر می باشد :

  • آبنبات های ژله ای: ممانعت از کریستالیزاسیون شکر و بهبود قابلیت جویدن
  • آدامس: جلوگیری از خرد شدن با چسبیدن آدامس به دندان و بهبود قابلیت جویدن
  • انواع تافی و کارامل: کنترل رطوبت محصول، افزایش ماندگاری و بهبود قابلیت جویدن
  • آبنباتهای سخت: ممانعت از چسبیدن آبنبات به دست و ایجاد شفافیت و بافت ترد
  • کافی میکس هـا (كريمرهـا) و کنسانتره های چربی در قهوه: تسهیل فرآیند خشک کردن پاششی و جلوگیری از چسبیدن مـواد بـه دیـواره خشک کن، بهبود احساس دهانی و متعادل سازی شیرینی

مشخصات شربت ذرت با DE38

معادل دکستروز

39-36

ماده خشک (%)

84-81

بریکس در 20 درجه سیلسیوس (%)

83-80

pH

5/5-5/4