نوشیدنی و آب میوه

طعم و بافت مناسب دو پارامتر حیاتی در تولید آب میوه ها محسوب می گردند.تامین بخش عمده طعم و بافت مناسب به واسطه کاربرد شیرین کننده ها در فرمولاسیون آب میوه ها انجام می گردد. شربت های گلوکز DE42 و DE60 با داشتن شیرینی متعادل و قوام مناسب هر دو پارامتر طعم و بافت را به خوبی در نوشیدنی ها تامین می نماید. استفاده از شربت گلوکز DE60 در نوشیدنی های با شیرینی بالاتر و قوام کمتر و گلوکز DE42 در نوشیدنی های با شیرینی کمتر و قوام بالاتر پیشنهاد می گردد.