بیسکوئیت

بافت بیسکوئیت به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای کیفی این محصول محسوب می گردد. بافت ترد و یکنواخت به همراه رنگ جذاب و افزایش زمان ماندگاری یکی از مهمترین خصوصیاتی هستند که استفاده از گلوکز در این صنعت برای محصول ایجاد می کند. از بین انواع شربت گلوکز، شربت گلوکز DE38 و DE42 با توجه به نوع محصول تولیدی پیشنهاد می گردد.