۰۲۶-۴۳۲۱۲۰۰۰

دسته بندی محصولات

گلوکز DE38

توضیحات

کاربردهای اختصاصی شربت گلوکز 38 DE شامل موارد زیر می باشد :

  • آبنبات های ژله ای: ممانعت از کریستالیزاسیون شکر و بهبود قابلیت جویدن
  • آدامس: جلوگیری از خرد شدن با چسبیدن آدامس به دندان و بهبود قابلیت جویدن
  • انواع تافی و کارامل: کنترل رطوبت محصول، افزایش ماندگاری و بهبود قابلیت جویدن
  • آبنباتهای سخت: ممانعت از چسبیدن آبنبات به دست و ایجاد شفافیت و بافت ترد
  • کافی میکس هـا (كريمرهـا) و کنسانتره های چربی در قهوه: تسهیل فرآیند خشک کردن پاششی و جلوگیری از چسبیدن مـواد بـه دیـواره خشک کن، بهبود احساس دهانی و متعادل سازی شیرینی

مشخصات فنی

معادل دکستروز
39-36
ماده خشک (%)
84-81
بریکس در 20 درجه سلسیوس (%)
83-80
pH
5/5-5/4

کاربردها